OFERTA

Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie jest praktyką prywatną. Koszty pokrywane są bezpośrednio przez Klienta. Kasy chorych nie przejmują płatności. 

KONSULTACJA 

Jest to jedno lub kilka początkowych spotkań z psychoterapeutą. Ich efektem może być wspólne podjęcie decyzji o psychoterapii lub skierowanie klienta do innego specjalisty (np.: lekarza psychiatry). Celem konsultacji jest wzajemne poznanie się, zapoznanie się psychoterapeuty z aktualną sytuacją klienta i ustalenie wspólnie najlepszej formy pomocy. Konsultacja to także ustalanie zasad współpracy zwanych kontraktem terapeutycznym i określanie celów psychoterapeutycznych do dalszej pracy. 

Czas trwania spotkania 50 min. 

Koszt konsultacji 70 euro.

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia to regularna współpraca z psychoterapeutą polegająca na zmianie beżącej sytuacji klienta, na rzecz poprawy jakości życia. Sesje terapeutyczne i proces psychoterapii to czas w którym, z pomocą psychoterapeuty klient może zobaczyć swój udział w aktualnej sytuacji (niejednokrotnie trwający przez lata) i doświadczyć możliwości dokonania zmian. Klienci zgłaszający się na psychoterapię to osoby doświadczające wątpliwości, cierpienia i niewygody w życiu przy jednoczesnej świadomości potrzeby zmiany i rosnącej frustracji wobec siebie, innych i życia. 

Psychoterapia związana jest z nakładem czasowym, emocjonalnym i finansowym po stronie klienta. Uznanie tych kosztów przy rozważaniu decyzji o psychoterapii, jest warunkiem podstawowym, który wpływa również na skuteczność psychoterapii. 

Psychoterapia jest to proces zmiany, który trwa zazwyczaj od kilku miesięcy do kilku lat. Dokładny czas trwania całej psychoterapii jest bardzo zróżnicowany ze względu na różnice indywidualne klienta i zgłaszane problemy. 

Psychoterapia zakłada regularne spotkania odbywające się raz w tygodniu. Czas trwania jednej sesji psychoterapeutycznej to 50 min.

Koszty psychoterapii nie są pokrywane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Sesja psychoterapeutyczna kosztuje 70 euro.

TERAPIA PAR 

Terapia pary pomaga zrozumieć uczucia, myśli i potrzeby będące często podłożem trudności w relacjach. Uświadomienie i zrozumienie swoich uczuć i myśli przez parę pomaga w lepszym porozumieniu się i trafniejszym  zaspokojeniu swoich potrzeb. 

Celem psychoterapii pary jest dążenie do zmian na głębszym poziomie, wyjścia z utartego schematu funkcjonowania, który para odtwarza często przez lata i stworzenie nowych możliwości, które będą prowadzić do lepszego rozumienia siebie nawzajem. 

Terapia Pary daje możliwość przejścia przez sytuacje kryzysowe oraz stwarza nowe, dojrzalsze wzorce funkcjonowania.

Psychoterapia pary poprzedzona jest konsultacją pary. Psychoterapia pary to regularne spotkania, które mają stałą cotygodniową częstotliwość i są prowadzone przez dwóch terapeutów. Spotkanie trwa 60 min i kosztuje 120 euro. 

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ

Psychoterapia uzależnień jest rodzajem psychoterapii, która skierowna jest do osób zmagających się ze ściśle określonym problemem jakim jest przymusowe sięganie po substancję psychoaktywną taką jak np.alkohol, narkotyki lub kompulsywne zachowania jak np. hazard, seks. 

Osoby zgłaszające się na psychoterapię uzależnień są często świadome swojej nieodpartej pokusy, a często przymusu sięgania po substancję lub zachowania pomimo wielu nieprzyjemnych konsekwencji dla siebie i swoich najbliższych. Jednak nadal mimo prób i obietnic wobec siebie i innych nie udaje im się powstrzymać i zaprzestać na dłuższy czas zażywania substancji psychoaktywnych lub zachowań. Motywacją do psychoterapii jest realna chęć zmiany życia, wynikająca z dotkliwych konsekwencji emocjonalnych, zdrowotnych, społecznych i finansowych. Psychoterapia uzależnień to także oferta dla osób, które już nie zażywają substancji psychoaktywnych/nie podejmują obecnie zachowań uzależniających lecz zmagają się z innymi trudnościami na skutek "trzeźwego" życia. 

Koszty psychoterapii uzależnień nie są pokrywane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Spotkanie psychoterapeutyczne kosztuje 70 euro i trwa 50 min. 

WARSZTATY 

Warsztaty psychologiczne to spotkanie grupowe z trenerem/ką, których celem jest zdobycie wiedzy psychologicznej i praktykowanie nowych umiejętności takich jak na przykład: asertywna komunikacja, radzenie sobie ze stresującymi sytuacjami, relaksacja, skuteczna komunikacja i inne. Warsztaty psychologiczne to efektywna metoda rozwoju osobistego, dająca możliwość lepszego poznania siebie, przyjrzenia się swoim mocnym stronom oraz wyznaczenie sobie nowych celów. 

PSYCHOTERAPIA LGBT+

Polski Gabinet Psychoterapii jest przyjazny osobom heteroseksualnym i osobom LGBT+

Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie oferuje psychoterapię indywiduanlą oraz psychoterapię par także dla osób LGBT+.

Problemy psychologiczne wśród tej grupy są takie same jak osób heteronormatywnych (depresje, stany lękowe, uzależnienia, kryzysy życiowe, problemy w związku), a dodatkowo osadzone są w kontekście życia w mniejszości. Zazwyczaj oznacza to zmaganie się z lękiem i wstydem przed ujawnieniem się nie tylko w społeczeństwie, ale też niejednokrotnie wśród najbliższej rodziny. 

Przejawia się to strachem z powodu odrzucenia, „niepełnym” życiem i ukrywaniem swojej orientacji, ograniczaniem swojej aktywności zawodowej i kariery.

PGP w Berlinie to przyjazne miejsce do zgłębiania swojego rozwoju osobistego, odkrywania siebie i akceptacji, umacniania swoich zasobów, i wzrastania w poczuciu większej świadomości siebie i odpowiedzialności za swoje życie. 

Aktualnie nie ma możliwości skorzystania z usług konsultacji i psychoterapii w Polskim Gabinecie Psychoterapii w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Koszt psychoterapii jest pokrywany bezpośrednio przez klienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobre życie to poruszanie się w kierunku, który wybiera

 

człowiek jeśli jest wewnętrznie wolny

 

Carl Rogers

 

Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

Honorata Moliter & Marta Milkiewicz

kontakt@polskigabinetpsychoterapii.eu

impressum : verantwortlich für den inhalt: Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie, kontaktmöglichkeiten: kontakt@polskigabinetpsychoterapii.eu