Dostępność

31 maja 2021
Co sprawia, że pary szukają psychoterapii? Najczęstszym powodem jest utrata zaufania. Partnerzy tracą je stopniowo lub nagle pod wpływem konkretnych okoliczności. Stopniowa utrata zaufania to zazwyczaj proces trwający miesiące lub
17 maja 2021
Z cyklu “czym skorupka za młodu nasiąknie...” Emocje w dziecku, dziecko w emocjach czyli duże wyzwanie dla rodziców. Dzieci przeżywające i wyrażające swoje wewnętrzne stany, zwłaszcza gdy doświadczają ich w
10 maja 2021
Z cyklu “czym skorupka za młodu nasiąknie…" Co sprzyja w budowaniu i zachowaniu dobrostanu w życiu naszym i naszych dzieci? Dzieci uczą się od nas wszystkiego! Także tego, jak podchodzić,
27 listopada 2020
Pytanie, jak długo będzie trwać psychoterapia jest zasadne, ale nie sposób odpowiedzieć na nie precyzyjnie. Długość trwania psychoterapii określa się na samym jej początku. Terapia powinna trwać możliwie najkrócej, tzn.
18 listopada 2020
Psychoterapia opiera się na komunikacji między pacjentem a psychoterapeutą, która odbywa się w celu pomocy pacjentowi w określonych trudnościach. Mogą one obejmować: - trudności natury emocjonalnej, np. nadmierne uczucie lęku,
03 listopada 2020
Psy­cho­te­ra­peutą jest osoba, która ma odpo­wied­nie wykształ­ce­nie i doświad­cze­nie pracy w tym zawo­dzie. W Niem­czech zawód psy­cho­te­ra­peuty oraz tytuł zawo­dowy Psy­cho­lo­gi­scher Psy­cho­the­ra­peut (PP) jest praw­nie regu­lo­wany i chro­niony, ina­czej niż
28 października 2020
Na rynku istnieje wiele ośrodków, które umożliwiają samorozwój poprzez pracę z psychiką, ciałem, duchowością, czy pracę z emocjami. Różnymi drogami można dojść do trudnych „miejsc” w sobie i warto wtedy
07 października 2020
Spo­tkanie psy­cho­te­ra­peu­tyczne to szcze­gólny rodzaj roz­mowy. Nie przy­po­mina spo­tkań z przy­ja­cielem czy dobrym zna­jomym. Nie jest też podobne do porady lekar­skiej lub wizyty u eks­perta, który, po jej zakoń­czeniu, udzieli
07 października 2020
Słowo „depresja” często używane jest dzisiaj do okre­ślenia smutku, przy­gnę­bienia, a nawet zwykłej chandry czy melan­cholii. Depresja jest jednak poważną chorobą, coraz częściej diagno­zo­waną przez specja­li­stów i cały czas diagno­zo­waną
07 października 2020
Szok, niedo­wie­rzanie, rozpacz, wście­kłość, strach, poczucie winy – to najczęstsze emocje towarzyszące rodzicom, którzy dowie­dzieli się, że ich dziecko jest homo­/bi­sek­su­alne. Gdzie zrobi­łe­m(-łam) błąd? Byłam nado­pie­kuńczą matką! Jestem zimną matką!
12 września 2020
Najkrócej rzecz ujmując, współuzależnienie to choroba utraty siebie (Whitfield 1991) i bycie pod wpływem zachowania innej osoby. Jest to wyuczone zachowanie związane z nadmierną koncentracją na potrzebach innych, przy jednoczesnym
05 marca 2020
Nasza Przedstawicielka Marta Milkiewicz miała przyjemność uczestniczyć w spotkaniu organizowanym przez studentów Polskiego Klubu Filmowego Uniwersytetu w Poczdamie. W ramach 8 edycji projektu wyświetlony został film Wojciecha Smarzowskiego „Pod mocnym

Copyright 2021 © Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie, wykonanie JL. Polityka przetwarzania danych

Polski Gabinet Psychoterapii Berlin - facebook link

Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

kontakt@polskigabinetpsychoterapii.eu

 


Impressum    Datenschutz