Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

kontakt@polskigabinetpsychoterapii.eu

telefon 0 162 657 24 25

 


impressum : verantwortlich für den inhalt: Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie, kontaktmöglichkeiten: kontakt@polskigabinetpsychoterapii.eu

Polski Gabinet Psychoterapii Berlin - facebook link

Copyright 2021 © Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie. Polityka przetwarzania danych

Słowo „depresja” często używane jest dzisiaj do okre­ślenia smutku, przy­gnę­bienia, a nawet zwykłej chandry czy melan­cholii. Depresja jest jednak poważną chorobą, coraz częściej diagno­zo­waną przez specja­li­stów i cały czas diagno­zo­waną późno. Wg danych staty­stycz­nych aż 84% osób trafia do odpo­wied­niego specja­listy (lekarza psychiatry lub psycho­loga psycho­te­ra­peuty) po pół roku samot­nego zmagania się z obja­wami. Co zatem powinno nas zanie­po­koić?

 

Różnic między zwykłą chandrą, a depresją wyma­ga­jącą leczenia jest wiele. Smutek i przy­gnę­bienie to natu­ralne stany, które poja­wiają się u każdego czło­wieka w reakcji na jakąś stratę lub nieza­do­wo­lenia z jakiś aspektów swojego życia. Depresja to stan choro­bowy, który dotyka nas psychicznie i fizycznie (problemy ze snem, łaknie­niem, brak sił), upośledza nasze życie wewnętrzne i kontakty społeczne.

 

Dobrym rozróż­nie­niem jest także czas trwania gorszego samo­po­czucia. Zwykła chandra, smutek, przy­gnę­bienie trwają od kilku godzin do maksy­malnie kilku dni, depresja nie mija tak szybko. Na chandrę mamy wiele sposobów, każdy swoje. Dla jednych jest to rozmowa z przy­ja­ciół­ką­/elem, zato­pienie się w swojej ulubionej muzyce, obej­rzenie dobrego filmu czy krótki wypad za miasto. W przy­padku depresji wyżej wymie­nione sposoby poprawy humoru nie zadzia­łają. Nie poprawią nam samo­po­czucia, gdyż w depresji smutek i przy­gnę­bienie jest tak duży, że unie­moż­liwia odczu­wanie przy­jem­ności. „Nic mnie nie cieszy” – jeśli pojawia się taka myśl, powinna nas zanie­po­koić. Ponadto jeśli obser­wu­jesz u siebie coraz bardziej uogól­nia­jącą się niechęć do siebie, innych oraz działań w więk­szości dzie­dzin swojego życia, masz problemy ze snem, czujesz się zmęczo­ny/a, zwłaszcza rano oraz masz trud­ności z koncen­tracją nie zwlekaj z wizytą u lekarza psychiatry lub psycho­te­ra­peuty. Zwłaszcza jeśli objawy nie ustę­pują od co najmniej 2 tygodni i czujesz się tak samo codziennie. Czasami zdarza się, że objawy nie są tak oczy­wiste i depresja przyj­muje postać „zama­sko­waną”, „ukrytą”. Wówczas mijają miesiące lub nawet lata w czasie których szukamy przy­czyn złego samo­po­czucia u lekarza inter­nisty lub kardio­loga zanim trafimy do odpo­wied­niego specja­listy. Depresja jest uleczalna, im wcze­śniej zaczniemy odpo­wiednią farma­ko­te­rapie i/lub psycho­te­rapię tym szyb­ciej „odzy­skamy siebie samych” i radość z życia. Nieza­leżnie od tego jak bardzo źle się czujemy i jak trudno uwie­rzyć nam, że może się to zmienić warto sięgnąć po wsparcie. Profe­sjo­nalna pomoc wraz z naszym zaan­ga­żo­wa­niem w leczenie zazwy­czaj przy­nosi pierwsze efekty już po 3–6 miesią­cach.

 

 

Opra­co­wanie: Hono­rata Moliter

 

 

Po czym poznać depresję?

07 października 2020
27 listopada 2020
Nie sposób odpowiedzieć na to pytanie zbyt precyzyjnie, ale jest ono zasadne. Długość trwania psychoterapii określa się na samym początku. Terapia powinna trwać możliwie najkrócej, tzn. tak długo jak jest
18 listopada 2020
Psychoterapia opiera się na komunikacji między pacjentem, a psychoterapeutą, która odbywa się w celu pomocy pacjentowi w określonych trudnościach. Mogą one obejmować: - trudności natury emocjonalnej, np. nadmiernymi uczuciami lęku,
03 listopada 2020
Psy­cho­te­ra­peutą jest osoba, która ma odpo­wied­nie wykształ­ce­nie i doświad­cze­nie pracy w tym zawo­dzie. W Niem­czech zawód psy­cho­te­ra­peuty oraz tytuł zawo­dowy Psy­cho­lo­gi­scher Psy­cho­the­ra­peut (PP) jest praw­nie regu­lo­wany i chro­niony, ina­czej niż
28 października 2020
Na rynku istnieje wiele możliwości samorozwoju na poziomie cielesnym, psychicznym, duchowym, emocjonalnym i społecznym. Jednak kiedy różnymi drogami człowiek dochodzi do trudnych „miejsc” w sobie, warto wtedy rozważyć skorzystanie z
07 października 2020
Spo­tkanie psy­cho­te­ra­peu­tyczne to szcze­gólny rodzaj roz­mowy. Nie przy­po­mina spo­tkań z przy­ja­cielem czy dobrym zna­jomym. Nie jest też podobna do porady lekar­skiej lub wizyty u eks­perta, który po jej zakoń­czeniu udzieli
07 października 2020
Słowo „depresja” często używane jest dzisiaj do okre­ślenia smutku, przy­gnę­bienia, a nawet zwykłej chandry czy melan­cholii. Depresja jest jednak poważną chorobą, coraz częściej diagno­zo­waną przez specja­li­stów i cały czas diagno­zo­waną
07 października 2020
Szok, niedo­wie­rzanie, rozpacz, wście­kłość, strach, poczucie winy – to najczęstsze emocje towa­rzy­szące rodzicom, którzy dowie­dzieli się, że ich dziecko jest homo­/bi­sek­su­alne. Gdzie zrobi­łe­m/am błąd? Byłam nado­pie­kuńczą matką! Jestem zimną matką!
12 września 2020
Najkrócej rzecz ujmując, współuzależnienie to choroba utraty siebie (Whitfield 1991) i bycie pod wpływem zachowania innej osoby. Jest to wyuczone zachowanie związane z nadmierną koncentracją na potrzebach innych przy jednoczesnym
05 marca 2020
Nasza Przedstawicielka Marta Milkiewicz miała przyjemność uczestniczyć w spotkaniu organizowanym przez studentów Polskiego Klubu Filmowego Uniwersytetu w Poczdamie. W ramach 8 edycji projektu wyświetlony został film W. Smarzowskiego „Pod mocnym

Inne artykuły

Po czym poznać depresję? Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

Umów wizytę