Dostępność

Po czym poznać depresję? Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

Inne artykuły

07 października 2020

Po czym poznać depresję?

Słowo „depresja” często używane jest dzisiaj do okre­ślenia smutku, przy­gnę­bienia, a nawet zwykłej chandry czy melan­cholii. Depresja jest jednak poważną chorobą, coraz częściej diagno­zo­waną przez specja­li­stów i cały czas diagno­zo­waną późno. Według danych staty­stycz­nych aż 84% osób trafia do odpo­wied­niego specja­listy (lekarza psychiatry lub psycho­loga psycho­te­ra­peuty) po pół roku samot­nego zmagania się z obja­wami. Co zatem powinno nas zanie­po­koić?

 

Różnic między zwykłą chandrą, a depresją wyma­ga­jącą leczenia jest wiele. Smutek i przy­gnę­bienie to natu­ralne stany, które poja­wiają się u każdego czło­wieka w reakcji na jakąś stratę lub nieza­do­wo­lenia z jakiś aspektów swojego życia. Depresja to stan choro­bowy, który dotyka nas psychicznie i fizycznie (problemy ze snem, łaknie­niem, brak sił), upośledza nasze życie wewnętrzne i kontakty społeczne.

 

Dobrym rozróż­nie­niem jest także czas trwania gorszego samo­po­czucia. Zwykła chandra, smutek, przy­gnę­bienie trwają od kilku godzin do maksy­malnie kilku dni, depresja nie mija tak szybko. Na chandrę mamy wiele sposobów, każdy swoje. Dla jednych jest to rozmowa z przy­ja­ciół­ką­/przyjacielem, zato­pienie się w swojej ulubionej muzyce, obej­rzenie dobrego filmu czy krótki wypad za miasto. W przy­padku depresji wyżej wymie­nione sposoby poprawy humoru nie zadzia­łają. Nie poprawią nam samo­po­czucia, gdyż w depresji smutek i przy­gnę­bienie jest tak duży, że unie­moż­liwia odczu­wanie przy­jem­ności. „Nic mnie nie cieszy” – jeśli pojawia się taka myśl, powinna nas zanie­po­koić. Ponadto jeśli obser­wu­jesz u siebie coraz bardziej uogól­nia­jącą się niechęć do siebie, innych oraz działań w więk­szości dzie­dzin swojego życia, masz problemy ze snem, czujesz się zmęczo­ny(-na), zwłaszcza rano oraz masz trud­ności z koncen­tracją nie zwlekaj z wizytą u lekarza psychiatry lub psycho­te­ra­peuty. Zwłaszcza jeśli objawy nie ustę­pują od co najmniej 2 tygodni i czujesz się tak samo codziennie. Czasami zdarza się, że objawy nie są tak oczy­wiste i depresja przyj­muje postać „zama­sko­waną”, „ukrytą”. Wówczas mijają miesiące lub nawet lata, w czasie których szukamy przy­czyn złego samo­po­czucia u lekarza inter­nisty lub kardio­loga zanim trafimy do odpo­wied­niego specja­listy. Depresja jest uleczalna, im wcze­śniej zaczniemy odpo­wiednią farma­ko­te­rapie i/lub psycho­te­rapię tym szyb­ciej „odzy­skamy siebie samych” i radość z życia. Nieza­leżnie od tego jak bardzo źle się czujemy i jak trudno uwie­rzyć nam, że może się to zmienić warto sięgnąć po wsparcie. Profe­sjo­nalna pomoc wraz z naszym zaan­ga­żo­wa­niem w leczenie zazwy­czaj przy­nosi pierwsze efekty już po 3–6 miesią­cach.

 

 

Hono­rata Moliter

psy­cho­lożka, psy­cho­te­ra­peutka, trenerka

 

 

Copyright 2021 © Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie, wykonanie JL. Polityka przetwarzania danych

Polski Gabinet Psychoterapii Berlin - facebook link

Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

kontakt@polskigabinetpsychoterapii.eu

 


Impressum    Datenschutz