Dostępność

Na co zwró­cić uwagę przy wybo­rze psy­cho­te­ra­peuty?

Inne artykuły

03 listopada 2020

Na co zwró­cić uwagę przy wybo­rze psy­cho­te­ra­peuty?

Psy­cho­te­ra­peutą jest osoba, która ma odpo­wied­nie wykształ­ce­nie i doświad­cze­nie pracy w tym zawo­dzie. W Niem­czech zawód psy­cho­te­ra­peuty oraz tytuł zawo­dowy Psy­cho­lo­gi­scher Psy­cho­the­ra­peut (PP) jest praw­nie regu­lo­wany i chro­niony, ina­czej niż w Pol­sce. Jeśli więc decy­du­jesz się na psy­cho­te­ra­pię u psy­cho­te­ra­peuty wykształ­co­nego w Niem­czech i posia­da­ją­cego ww. tytuł możesz być spo­koj­ny/a, że jest to ktoś, kto jest przy­go­to­wany do wyko­ny­wa­nia tego zawodu. Co nie musi ozna­czać, że wła­śnie tej oso­bie będziesz chcia­ł/a powie­rzyć swoje naj­bar­dziej oso­bi­ste kło­poty i z nią roz­po­cząć swoją psy­cho­te­ra­pię.

 

W Pol­sce zawód psy­cho­te­ra­peuty nie­stety nie jest pro­fe­sją praw­nie chro­nioną (w taki sposób, jak adwo­kat czy lekarz). W usta­wo­daw­stwie pol­skim nie ma jasno okre­ślo­nych kry­te­riów praw­nych, co do tego, kto może nazwać się psy­cho­te­ra­peutą i w jakim zakre­sie może świad­czyć usługi pomo­cowe. Poniż­szy arty­kuł pomaga wska­zać na co należy zwró­cić uwagę, aby doko­nać moż­li­wie naj­lep­szego dla sie­bie wyboru spe­cja­li­sty i tra­fić do odpo­wied­niej osoby.

 

Pod­sta­wową kwe­stią jest wykształ­ce­nie. Osoba, którą nazy­wamy psy­cho­te­ra­peutą skoń­czyła lub jest w trak­cie pro­cesu szko­le­nia w szkole psy­cho­te­ra­pii. Ist­nieje wiele ośrod­ków szko­lą­cych w Pol­sce i za gra­nicą, które róż­nią się mię­dzy sobą ze względu na nurt psy­cho­te­ra­pii, w któ­rym kształcą adep­tów. Dobra szkoła psy­cho­te­ra­pii trwa zazwy­czaj 4 lata (i nie kró­cej niż 3 lata) oraz posiada akre­dy­ta­cję pol­skich i zagra­nicz­nych sto­wa­rzy­szeń, wyda­ją­cych cer­ty­fi­katy psy­cho­te­ra­peuty. Na zakoń­cze­nie szkoły osoba otrzy­muje dyplo­m/za­świad­cze­nie ukoń­cze­nia i może przy­stą­pić do egza­minu cer­ty­fi­ku­ją­cego. Cer­ty­fi­katy psy­cho­te­ra­peutyczne przy­zna­wane są przez sto­wa­rzy­sze­nia na pod­sta­wie doświad­cze­nia w pracy kli­nicz­nej i pozy­tyw­nie zda­nego egza­minu zewnętrz­nego przed komi­sją. Cer­ty­fi­kat psy­cho­te­ra­peuty upo­waż­nia do samo­dziel­nego pro­wa­dze­nia psy­cho­te­ra­pii i jest potwier­dze­niem kom­pe­ten­cji zawo­dowych. Psy­cho­te­ra­peuta w trak­cie szko­le­nia, jesz­cze przed ukoń­cze­niem szkoły może zacząć przyj­mo­wać klien­tów, jeśli dosta­nie reko­men­da­cję. Wtedy jest psy­cho­te­ra­peutą w trak­cie szko­le­nia lub jeśli ukoń­czył szkołę i stara się o cer­ty­fi­kat wtedy jest psy­cho­te­ra­peutą w trak­cie cer­ty­fi­ka­cji.

 

Ważną kwe­stią jest doświad­cze­nie, które psy­cho­te­ra­peuta zdo­bywa i pogłę­bia poprzez pracę w zawo­dzie, ale także super­wi­zje, wła­sną psy­cho­te­ra­pię, warsz­taty roz­woju oso­bi­stego oraz szko­le­nia zawo­dowe i kon­fe­ren­cje. Każdy psy­cho­te­ra­peuta, nawet świetnie przygotowany i z wieloletnią praktyką, powi­nien cały czas pod­da­wać swoją pracę pro­ce­sowi super­wi­zji. Co to jest super­wi­zja? Super­wi­zja jest zawo­dowym roz­wo­jem psy­cho­te­ra­peuty w kon­tek­ście pracy z poszcze­gól­nymi klien­tami. Psy­cho­te­ra­peuta pod­czas super­wi­zji przy­gląda się swojej pracy wraz z bar­dziej doświad­czo­nym psy­cho­te­ra­peutą (zwa­nym super­wi­zo­rem) pod kątem sku­tecz­no­ści pro­wa­dzo­nej przez sie­bie tera­pii. Warto zatem zapy­tać pod­czas kon­sul­ta­cji, czy psy­cho­te­ra­peuta pod­daje swoją pracę super­wi­zji. A jeśli nie, to z jakiego powodu tego nie robi?

 

Innym waż­nym aspek­tem jest psy­cho­te­ra­pia szko­le­niowa, która powinna poja­wić się w pro­ce­sie roz­woju każ­dego psy­cho­te­ra­peuty. Mówimy, że tera­peuta jest w sta­nie pójść tak daleko z klien­tem pod­czas jego roz­woju, jak daleko sam jest w sta­nie zajść. Stąd ważne jest, by psy­cho­te­ra­peuta dbał także o swój roz­wój psy­chiczny jako czło­wiek. Jeśli psy­cho­te­ra­peuta prze­cho­dził swoją tera­pię jako klient lub jest cały czas w trak­cie swo­jej psy­cho­te­ra­pii, to dba o naj­waż­niej­sze narzę­dzie swo­jej pracy, czyli o sie­bie. Psy­cho­te­ra­pia szko­le­niowa jest także jed­nym z wielu warun­ków dobrych szkół tera­peu­tycz­nych w pro­ce­sie szko­le­nia.

 

Przed pierw­szym kon­tak­tem warto zwró­cić uwagę na ofertę, jaką pre­zen­tuje psy­cho­te­ra­peuta. Jest tam sporo infor­ma­cji o tym, z jakimi klien­tami pra­cuje (z oso­bami doro­słymi czy także z dziećmi i mło­dzieżą). Czy pro­wa­dzi psy­cho­te­ra­pię indy­wi­du­alną, czy pra­cuje także z parami lub rodzi­nami. Jaki rodzaj psy­cho­te­ra­pii ofe­ruje, a także, czy jest to tera­pia krótko czy dłu­go­ter­mi­nowa. Infor­ma­cje o wykształ­ce­niu i doświad­cze­niu psy­cho­te­ra­peuty oraz ofer­cie są zazwy­czaj zamiesz­czone na stro­nie inter­ne­to­wej. Warto poświę­cić tro­chę czasu na zapo­zna­nie się z tymi infor­ma­cjami przed pierw­szą kon­sul­ta­cją.

 

PODSUMOWANIE:

 

A zatem jeśli wiesz, że Twój przy­szły psy­cho­te­ra­peuta nie ukoń­czył żad­nej szkoły psy­cho­te­ra­pii, choć ma liczne kursy i szko­le­nia, nigdy nie prze­szedł swo­jej wła­snej psy­cho­te­ra­pii, nie korzysta z super­wi­zji, przyj­muje każ­dego, kto zgłosi się do niego na psy­cho­te­ra­pię (osoby dorosłe, dzieci, młodzież, pary, rodziny), otwarcie głosi, że pracuje z każdym problemem natury psychicznej, to, o ile jest miły i czarujący, możesz umówić się z nim na ewentualną kawę, ale ni­gdy na psy­cho­te­ra­pię! Ponie­waż powyż­szy opis wska­zuje, że osoba ta nie ma abso­lut­nie żad­nych pod­staw do wyko­ny­wa­nia zawodu psy­cho­te­ra­peuty.

 

Marta Mil­kie­wicz

psy­cho­lożka, psy­cho­te­ra­peutka, tera­peutka uza­leż­nień

Copyright 2021 © Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie, wykonanie JL. Polityka przetwarzania danych

Polski Gabinet Psychoterapii Berlin - facebook link

Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

kontakt@polskigabinetpsychoterapii.eu

 


Impressum    Datenschutz