Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

kontakt@polskigabinetpsychoterapii.eu

telefon 0 162 657 24 25

 


impressum : verantwortlich für den inhalt: Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie, kontaktmöglichkeiten: kontakt@polskigabinetpsychoterapii.eu

Polski Gabinet Psychoterapii Berlin - facebook link

Copyright 2021 © Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie. Polityka przetwarzania danych

Psy­cho­te­ra­peutą jest osoba, która ma odpo­wied­nie wykształ­ce­nie i doświad­cze­nie pracy w tym zawo­dzie. W Niem­czech zawód psy­cho­te­ra­peuty oraz tytuł zawo­dowy Psy­cho­lo­gi­scher Psy­cho­the­ra­peut (PP) jest praw­nie regu­lo­wany i chro­niony, ina­czej niż w Pol­sce. Jeśli więc decy­du­jesz się na psy­cho­te­ra­pię u psy­cho­te­ra­peuty wykształ­co­nego w Niem­czech i posia­da­ją­cego ww tytuł możesz być spo­koj­ny/a, że jest to ktoś, kto jest przy­go­to­wany do wyko­ny­wa­nia tego zawodu. Co nie musi ozna­czać, że wła­śnie tej oso­bie będziesz chcia­ł/a powie­rzyć swoje naj­bar­dziej oso­bi­ste kło­poty i z nią roz­po­cząć swoją psy­cho­te­ra­pię.

 

W Pol­sce zawód psy­cho­te­ra­peuty nie­stety nie jest pro­fe­sją praw­nie chro­nioną (tak jak adwo­kat czy lekarz). W usta­wo­daw­stwie pol­skim nie ma jasno okre­ślo­nych kry­te­riów praw­nych, co do tego, kto może nazwać się psy­cho­te­ra­peutą i w jakim zakre­sie może świad­czyć usługi pomo­cowe. Poniż­szy arty­kuł pomaga wska­zać na co należy zwró­cić uwagę, aby doko­nać moż­li­wie naj­lep­szego dla sie­bie wyboru spe­cja­li­sty i tra­fić do odpo­wied­niej osoby.

 

Pod­sta­wową kwe­stią jest wykształ­ce­nie. Osoba, którą nazy­wamy psy­cho­te­ra­peutą skoń­czyła lub jest w trak­cie pro­cesu szko­le­nia w szkole psy­cho­te­ra­pii. Ist­nieje wiele ośrod­ków szko­lą­cych w Pol­sce i za gra­nicą, które róż­nią się mię­dzy sobą ze względu na nurt psy­cho­te­ra­pii, w któ­rym kształcą adep­tów. Dobra szkoła psy­cho­te­ra­pii trwa zazwy­czaj 4 lata (i nie kró­cej niż 3 lata) oraz posiada akre­dy­ta­cję pol­skich i zagra­nicz­nych sto­wa­rzy­szeń wyda­ją­cych cer­ty­fi­katy psy­cho­te­ra­peuty. Na zakoń­cze­nie szkoły osoba otrzy­muje dyplo­m/za­świad­cze­nie ukoń­cze­nia i może przy­stą­pić do egza­minu cer­ty­fi­ku­ją­cego. Cer­ty­fi­katy psy­cho­te­ra­peutyczne przy­zna­wane są przez sto­wa­rzy­sze­nia na pod­sta­wie doświad­cze­nia w pracy kli­nicz­nej i pozy­tyw­nie zda­nego egza­minu zewnętrz­nego przed komi­sją. Cer­ty­fi­kat psy­cho­te­ra­peuty upo­waż­nia do samo­dziel­nego pro­wa­dze­nia psy­cho­te­ra­pii i jest potwier­dze­niem kom­pe­ten­cji zawo­dowych. Psy­cho­te­ra­peuta w trak­cie szko­le­nia, jesz­cze przed ukoń­cze­niem szkoły może zacząć przyj­mo­wać klien­tów jeśli dosta­nie reko­men­da­cję. Wtedy jest psy­cho­te­ra­peutą w trak­cie szko­le­nia lub jeśli ukoń­czył szkołę i stara się o cer­ty­fi­kat wtedy jest psy­cho­te­ra­peutą w trak­cie cer­ty­fi­ka­cji.

 

Ważną kwe­stią jest doświad­cze­nie, które psy­cho­te­ra­peuta zdo­bywa i pogłę­bia poprzez pracę w zawo­dzie, ale także super­wi­zję, wła­sną psy­cho­te­ra­pię, warsz­taty roz­woju oso­bi­stego oraz szko­le­nia zawo­dowe i kon­fe­ren­cje. Każdy psy­cho­te­ra­peuta, choćby nie wiem jak był dobrze wykształ­cony i ile miał za sobą prze­pra­co­wa­nych godzin z klien­tami powi­nien cały czas pod­da­wać swoją pracę pro­ce­sowi super­wi­zji. Co to jest super­wi­zja? Super­wi­zja jest zawo­dowym roz­wo­jem psy­cho­te­ra­peuty w kon­tek­ście pracy z poszcze­gól­nymi klien­tami. Psy­cho­te­ra­peuta pod­czas super­wi­zji przy­gląda się wraz z innym bar­dziej doświad­czo­nym psy­cho­te­ra­peutą (zwa­nym super­wi­zo­rem) swo­jej pracy pod kątem sku­tecz­no­ści pro­wa­dzo­nej przez sie­bie tera­pii. Warto zatem zapy­tać pod­czas kon­sul­ta­cji czy psy­cho­te­ra­peuta pod­daje swoją pracę super­wi­zji. A jeśli nie to z jakiego powodu tego nie robi?

 

Innym waż­nym aspek­tem, jest psy­cho­te­ra­pia szko­le­niowa, która powinna poja­wić się w pro­ce­sie roz­woju każ­dego psy­cho­te­ra­peuty. Mówimy, że tera­peuta jest w sta­nie pójść tak daleko z klien­tem pod­czas jego roz­woju, jak sam daleko jest w sta­nie zajść. Stąd ważne jest, by psy­cho­te­ra­peuta dbał także o swój roz­wój psy­chiczny jako czło­wiek. Jeśli psy­cho­te­ra­peuta prze­cho­dził swoją tera­pię jako klient lub jest cały czas w trak­cie swo­jej psy­cho­te­ra­pii, to dba o naj­waż­niej­sze narzę­dzie swo­jej pracy, czyli sie­bie. Psy­cho­te­ra­pia szko­le­niowa jest także jed­nym z wielu warun­ków dobrych szkół tera­peu­tycz­nych w pro­ce­sie szko­le­nia.

 

Przed pierw­szym kon­tak­tem, warto zwró­cić uwagę na ofertę, jaką pre­zen­tuje psy­cho­te­ra­peuta. Jest tam sporo infor­ma­cji o tym, z jakimi klien­tami pra­cuje (z oso­bami doro­słymi czy także z dziećmi i mło­dzieżą). Czy pro­wa­dzi psy­cho­te­ra­pię indy­wi­du­alną, czy pra­cuje także z parami lub rodzi­nami. Jaki rodzaj psy­cho­te­ra­pii ofe­ruje, a także czy jest to tera­pia krótko czy dłu­go­ter­mi­nowa. Infor­ma­cje o wykształ­ce­niu i doświad­cze­niu psy­cho­te­ra­peuty oraz ofer­cie są zazwy­czaj zamiesz­czone na stro­nie inter­ne­to­wej. Warto poświę­cić tro­chę czasu na zapo­zna­nie się z tymi infor­ma­cjami przed pierw­szą kon­sul­ta­cją.

 

PODSUMOWANIE:

 

A zatem jeśli wiesz, że … Twój przy­szły psy­cho­te­ra­peuta nie ukoń­czył żad­nej szkoły psy­cho­te­ra­pii, ma tylko liczne kursy i szko­le­nia. Chwali się, że ma wiele suk­ce­sów i lat doświad­cze­nia w pracy z ludźmi, bo bar­dzo dobrze zna psy­chikę ludzką. Nigdy nie prze­szedł swo­jej wła­snej psy­cho­te­ra­pii, bo nie czuł takiej potrzeby. A super­wi­zja nie jest mu do niczego pomocna, bo nic nie jest w sta­nie go zasko­czyć. Poza tym przyj­mie każ­dego, kto zgłosi się do niego na psy­cho­te­ra­pię, ponie­waż uważa, że jest w sta­nie pomóc każ­demu. Pra­cuje z doro­słymi, dziećmi, mło­dzieżą, parami i rodzi­nami. W zakre­sie zgła­sza­nych pro­ble­mów to podej­mie się każ­dej pracy, bo uważa się za eks­perta w każ­dej dzie­dzi­nie psy­cho­lo­gii. Do tego może być miłym i wzbu­dza­ją­cym sym­pa­tię czło­wiekiem, z któ­rym dobrze Ci się roz­ma­wia. Wtedy … jak chcesz to umów się z nim ewen­tu­al­nie na kawę, ale ni­gdy nie na psy­cho­te­ra­pię! Ponie­waż powyż­szy opis wska­zuje, że pomimo miłego wra­że­nia jako osoba, nie ma abso­lut­nie żad­nych pod­staw do wyko­ny­wa­nia zawodu psy­cho­te­ra­peuty.

 

Marta Mil­kie­wicz Psy­cho­lożka, Psy­cho­te­ra­peutka, Tera­peutka uza­leż­nień

Na co zwró­cić uwagę przy wybo­rze psy­cho­te­ra­peuty?

03 listopada 2020
27 listopada 2020
Nie sposób odpowiedzieć na to pytanie zbyt precyzyjnie, ale jest ono zasadne. Długość trwania psychoterapii określa się na samym początku. Terapia powinna trwać możliwie najkrócej, tzn. tak długo jak jest
18 listopada 2020
Psychoterapia opiera się na komunikacji między pacjentem, a psychoterapeutą, która odbywa się w celu pomocy pacjentowi w określonych trudnościach. Mogą one obejmować: - trudności natury emocjonalnej, np. nadmiernymi uczuciami lęku,
03 listopada 2020
Psy­cho­te­ra­peutą jest osoba, która ma odpo­wied­nie wykształ­ce­nie i doświad­cze­nie pracy w tym zawo­dzie. W Niem­czech zawód psy­cho­te­ra­peuty oraz tytuł zawo­dowy Psy­cho­lo­gi­scher Psy­cho­the­ra­peut (PP) jest praw­nie regu­lo­wany i chro­niony, ina­czej niż
28 października 2020
Na rynku istnieje wiele możliwości samorozwoju na poziomie cielesnym, psychicznym, duchowym, emocjonalnym i społecznym. Jednak kiedy różnymi drogami człowiek dochodzi do trudnych „miejsc” w sobie, warto wtedy rozważyć skorzystanie z
07 października 2020
Spo­tkanie psy­cho­te­ra­peu­tyczne to szcze­gólny rodzaj roz­mowy. Nie przy­po­mina spo­tkań z przy­ja­cielem czy dobrym zna­jomym. Nie jest też podobna do porady lekar­skiej lub wizyty u eks­perta, który po jej zakoń­czeniu udzieli
07 października 2020
Słowo „depresja” często używane jest dzisiaj do okre­ślenia smutku, przy­gnę­bienia, a nawet zwykłej chandry czy melan­cholii. Depresja jest jednak poważną chorobą, coraz częściej diagno­zo­waną przez specja­li­stów i cały czas diagno­zo­waną
07 października 2020
Szok, niedo­wie­rzanie, rozpacz, wście­kłość, strach, poczucie winy – to najczęstsze emocje towa­rzy­szące rodzicom, którzy dowie­dzieli się, że ich dziecko jest homo­/bi­sek­su­alne. Gdzie zrobi­łe­m/am błąd? Byłam nado­pie­kuńczą matką! Jestem zimną matką!
12 września 2020
Najkrócej rzecz ujmując, współuzależnienie to choroba utraty siebie (Whitfield 1991) i bycie pod wpływem zachowania innej osoby. Jest to wyuczone zachowanie związane z nadmierną koncentracją na potrzebach innych przy jednoczesnym
05 marca 2020
Nasza Przedstawicielka Marta Milkiewicz miała przyjemność uczestniczyć w spotkaniu organizowanym przez studentów Polskiego Klubu Filmowego Uniwersytetu w Poczdamie. W ramach 8 edycji projektu wyświetlony został film W. Smarzowskiego „Pod mocnym

Inne artykuły

Na co zwró­cić uwagę przy wybo­rze psy­cho­te­ra­peuty?

Umów wizytę