Dostępność

Co się będzie działo podczas psychoterapii?

Inne artykuły

07 października 2020

Co się będzie działo podczas psychoterapii?

Spo­tkanie psy­cho­te­ra­peu­tyczne to szcze­gólny rodzaj roz­mowy. Nie przy­po­mina spo­tkań z przy­ja­cielem czy dobrym zna­jomym. Nie jest też podobne do porady lekar­skiej lub wizyty u eks­perta, który, po jej zakoń­czeniu, udzieli dia­gnozy i prze­pisze odpo­wiednie reme­dium. W trakcie spo­tkań psy­cho­te­ra­peu­tycz­nych nie usły­szysz dyrek­tyw­nych rad, co masz zrobić lub czego masz nie robić. Ten szcze­gólny rodzaj roz­mowy cha­rak­te­ry­zuje się nie oce­nia­niem Ciebie, Twoich myśli, odczuć, decyzji. Psy­cho­te­ra­peuta przede wszystkim bardzo uważnie Cię słucha i stara się poprzez swoje kla­ry­fi­kacje oraz pytania zwrócić Twoją uwagę na per­spek­tywy, któ­rych do tej pory nie bra­łe­ś(-łaś) pod uwagę. Wszystko to po to, aby Twoja świa­do­mość siebie same­go(-ej) była coraz peł­niejsza. Pro­ce­sowi temu, towa­rzyszą różne uczucia i stany emo­cjo­nalne, te przy­jemnie i te nie­przy­jemne. Może to być zarówno spokój i ulga jak i złość czy lęk. Psy­cho­te­rapia przy­po­mina sprzą­tanie strychu, do któ­rego nie zaglą­da­łeś(-łaś) przez 20 lat. Trochę się zmę­czysz, pobru­dzisz, możesz też odkryć na nim coś cen­nego sprzed lat. Na koniec zyskasz nową upo­rząd­ko­waną prze­strzeń, którą zapeł­nisz tym, czego pra­gniesz.

 

Hono­rata Moliter

psy­cho­lożka, psy­cho­te­ra­peutka, trenerka

 

Copyright 2021 © Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie, wykonanie JL. Polityka przetwarzania danych

Polski Gabinet Psychoterapii Berlin - facebook link

Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

kontakt@polskigabinetpsychoterapii.eu

 


Impressum    Datenschutz