Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

kontakt@polskigabinetpsychoterapii.eu

telefon 0 162 657 24 25

 


impressum : verantwortlich für den inhalt: Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie, kontaktmöglichkeiten: kontakt@polskigabinetpsychoterapii.eu

Polski Gabinet Psychoterapii Berlin - facebook link

Copyright 2021 © Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie. Polityka przetwarzania danych

Spo­tkanie psy­cho­te­ra­peu­tyczne to szcze­gólny rodzaj roz­mowy. Nie przy­po­mina spo­tkań z przy­ja­cielem czy dobrym zna­jomym. Nie jest też podobna do porady lekar­skiej lub wizyty u eks­perta, który po jej zakoń­czeniu udzieli dia­gnozy i prze­pisze odpo­wiednie reme­dium. W trakcie spo­tkań psy­cho­te­ra­peu­tycz­nych nie usły­szysz dyrek­tyw­nych rad co masz zrobić lub czego masz nie robić. Ten szcze­gólny rodzaj roz­mowy cha­rak­te­ry­zuje się nie oce­nia­niem Ciebie, Twoich myśli, odczuć, decyzji. Psy­cho­te­ra­peuta przede wszystkim bardzo uważnie Cię słucha i stara się poprzez swoje kla­ry­fi­kacje oraz pytania zwrócić Twoją uwagę na per­spek­tywy, któ­rych do tej pory nie bra­łe­ś/aś pod uwagę. Wszystko to po to, aby Twoja świa­do­mość siebie same­go/ej była coraz peł­niejsza. Pro­ce­sowi temu, towa­rzyszą różne uczucia i stany emo­cjo­nalne, te przy­jemnie i te nie­przy­jemne. Może to być zarówno spokój i ulga jak i złość czy lęk. Psy­cho­te­rapia przy­po­mina sprzą­tanie strychu, do któ­rego nie zaglą­da­łe/aś przez 20 lat.

 

Trochę się zmę­czysz, pobru­dzisz, możesz też odkryć na nim coś cen­nego sprzed lat. Na koniec zyskasz nową upo­rząd­ko­waną prze­strzeń, którą zapeł­nisz tym, czym pra­gniesz.

 

Opra­co­wanie: Hono­rata Moliter

 

Co się będzie działo podczas psychoterapii?

07 października 2020
27 listopada 2020
Nie sposób odpowiedzieć na to pytanie zbyt precyzyjnie, ale jest ono zasadne. Długość trwania psychoterapii określa się na samym początku. Terapia powinna trwać możliwie najkrócej, tzn. tak długo jak jest
18 listopada 2020
Psychoterapia opiera się na komunikacji między pacjentem, a psychoterapeutą, która odbywa się w celu pomocy pacjentowi w określonych trudnościach. Mogą one obejmować: - trudności natury emocjonalnej, np. nadmiernymi uczuciami lęku,
03 listopada 2020
Psy­cho­te­ra­peutą jest osoba, która ma odpo­wied­nie wykształ­ce­nie i doświad­cze­nie pracy w tym zawo­dzie. W Niem­czech zawód psy­cho­te­ra­peuty oraz tytuł zawo­dowy Psy­cho­lo­gi­scher Psy­cho­the­ra­peut (PP) jest praw­nie regu­lo­wany i chro­niony, ina­czej niż
28 października 2020
Na rynku istnieje wiele możliwości samorozwoju na poziomie cielesnym, psychicznym, duchowym, emocjonalnym i społecznym. Jednak kiedy różnymi drogami człowiek dochodzi do trudnych „miejsc” w sobie, warto wtedy rozważyć skorzystanie z
07 października 2020
Spo­tkanie psy­cho­te­ra­peu­tyczne to szcze­gólny rodzaj roz­mowy. Nie przy­po­mina spo­tkań z przy­ja­cielem czy dobrym zna­jomym. Nie jest też podobna do porady lekar­skiej lub wizyty u eks­perta, który po jej zakoń­czeniu udzieli
07 października 2020
Słowo „depresja” często używane jest dzisiaj do okre­ślenia smutku, przy­gnę­bienia, a nawet zwykłej chandry czy melan­cholii. Depresja jest jednak poważną chorobą, coraz częściej diagno­zo­waną przez specja­li­stów i cały czas diagno­zo­waną
07 października 2020
Szok, niedo­wie­rzanie, rozpacz, wście­kłość, strach, poczucie winy – to najczęstsze emocje towa­rzy­szące rodzicom, którzy dowie­dzieli się, że ich dziecko jest homo­/bi­sek­su­alne. Gdzie zrobi­łe­m/am błąd? Byłam nado­pie­kuńczą matką! Jestem zimną matką!
12 września 2020
Najkrócej rzecz ujmując, współuzależnienie to choroba utraty siebie (Whitfield 1991) i bycie pod wpływem zachowania innej osoby. Jest to wyuczone zachowanie związane z nadmierną koncentracją na potrzebach innych przy jednoczesnym
05 marca 2020
Nasza Przedstawicielka Marta Milkiewicz miała przyjemność uczestniczyć w spotkaniu organizowanym przez studentów Polskiego Klubu Filmowego Uniwersytetu w Poczdamie. W ramach 8 edycji projektu wyświetlony został film W. Smarzowskiego „Pod mocnym

Inne artykuły

Co się będzie działo podczas psychoterapii?

Umów wizytę