Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

kontakt@polskigabinetpsychoterapii.eu

telefon 0 162 657 24 25

 


impressum : verantwortlich für den inhalt: Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie, kontaktmöglichkeiten: kontakt@polskigabinetpsychoterapii.eu

Polski Gabinet Psychoterapii Berlin - facebook link

Copyright 2021 © Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie. Polityka przetwarzania danych

Psychoterapia opiera się na komunikacji między pacjentem, a psychoterapeutą, która odbywa się w celu pomocy pacjentowi w określonych trudnościach. Mogą one obejmować:

 

- trudności natury emocjonalnej, np. nadmiernymi uczuciami lęku, smutku, żalu czy wstydu;

- kryzysy i problemy życiowe, jak trudności w relacjach, z rozczarowaniem pracą zawodową, choroby czy śmierć bliskich i inne istotne zmiany w życiu;

- zmianę sposobu myślenia, przeżywania czy doświadczania siebie i świata np. u osób z określonymi zaburzeniami osobowości;

- rozmowy wspierające i uzupełniające, często niezbędne do prawidłowego leczenia farmakologicznego w przypadku poważnych chorób psychicznych jak schizofrenia, zaburzenia afektywne-dwubiegunowe czy uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

 

Psychoterapia jest metodą leczenia opartą na dowodach naukowych, a więc o statystycznie potwierdzonej skuteczności. Może być prowadzona w oparciu o różne tradycje (tzw. szkoły czy podejścia terapeutyczne) to każda z nich wykazuje się podobną skutecznością. Należy pamiętać, że nie każde spotkanie z psychologiem i nie każde oddziaływanie psychologiczne może być w związku z tym nazwane psychoterapią. Nurty psychoterapeutyczne za którymi stoją rzetelne badania rozwijane są od wielu lat, a zatem są sprawdzone klinicznie. Należą do nich terapie humanistyczno-egzystencjalne, psychodynamiczne (zwane czasem psychoanalitycznymi), poznawczo-behawioralne, systemowe. Nie będą nimi podejścia, które mimo, iż są powszechnie znane, to nie udało się potwierdzić ich skuteczności w dostatecznym stopniu. Dla przykładu nie są psychoterapią oddziaływania takie jak ustawienia hellingerowskie, radykalne wybaczanie, neurolingwistyczne programowanie (NLP) czy nawet słynna psychoanaliza, która co prawda jest metodą na rozumienie siebie, ale jej celem nie jest leczenie.

 

Psychoterapia rozpoczyna się od rozmów na temat przeszłości pacjenta w celu lepszego rozumienia jego aktualnej sytuacji życiowej, a także natury doświadczanych problemów. Na tym etapie ustala się cel dalszej pracy terapeutycznej i zawiera tzw. kontrakt terapeutyczny w którym określamy czas trwania psychoterapii, jej cele i częstotliwość, stawkę, zasady odwołań sesji, stawkę, a także omawiamy ryzyko związane z podjęciem terapii.

 

Choć psychoterapia oparta jest na rozmowie, ale różni się od rozmów z przyjaciółmi. Różnica polega przede wszystkim na tym, że psychoterapeuta jest wykwalifikowany do rozumienia problemów natury psychologicznej dzięki wieloletniemu szkoleniu, a także psychoterapii własnej i superwizji, czyli regularnym spotkaniom z doświadczonymi psychoterapeutami w celu zachowania odpowiednio wysokiej jakości leczenia.

 

Przyjaźnie oparte są na wzajemności, podczas kiedy w trakcie rozmów terapeutycznych cała uwaga terapeuty powinna być skoncentrowana na niemal wyłącznie na osobie pacjenta. Poza tym pacjent i psychoterapeuta podejmują wzajemne zobowiązanie do odbywania regularnych spotkań, które trwają przez określony czas. Spotkania te koncentrują się głównie na rozmowach dotyczących obaw i problemów pacjenta co zazwyczaj nie jest charakterystyczne dla spotkań towarzyskich.

 

Relacja z psychoterapeutą charakteryzuje się także przejrzystością. Jedynym oczekiwaniem terapeuty wobec pacjenta jest jego zaangażowanie w terapię i opłacanie jego wynagrodzenia. Psychoterapeuta nie oczekuje innych form gratyfikacji w ramach relacji terapeutycznej - przyjaźni, zainteresowania jego życiem czy problemami, respektowania jego systemu wartości. Terapeuta nie będzie też wyrażał ocen moralnych zachowania pacjenta, jego poglądów politycznych czy wyznania. Treści wyrażane w trakcie sesji terapeutycznych objęte są tajemnicą zawodową i z wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia nie mogą być ujawniane.

 

Psychoterapeuci korzystają z wiedzy psychologicznej, aby pomagać swoim pacjentom przez zaproponowanie im najlepszej metody, dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb i natury zgłaszanego problemu. Psychoterapia może trwać od kilku spotkań do nawet kilku lat w złożoności problemu, oczekiwań i możliwością psychologicznych pacjenta. Dlatego ważne jest, aby wyborze psychoterapeuty towarzyszyła szczera rozmowa dotycząca wątpliwości, oczekiwań i przygotowania psychoterapeuty do pracy.

 

Od wielu lat miliony ludzi skorzystały już z tej formy pomocy w rozwiązywaniu własnych problemów istotnie poprawiając jakość życia. Sami pacjenci nie wielokrotnie przyznają, że psychoterapia zmieniła ich życie, a oni - pozostając sobą - odkrywają siebie i świat w sposób nowy, zaskakujący i satysfakcjonujący. Paweł Kurczak Psycholog, Psychoterapeuta

Czym jest psychoterapia?

18 listopada 2020
27 listopada 2020
Nie sposób odpowiedzieć na to pytanie zbyt precyzyjnie, ale jest ono zasadne. Długość trwania psychoterapii określa się na samym początku. Terapia powinna trwać możliwie najkrócej, tzn. tak długo jak jest
18 listopada 2020
Psychoterapia opiera się na komunikacji między pacjentem, a psychoterapeutą, która odbywa się w celu pomocy pacjentowi w określonych trudnościach. Mogą one obejmować: - trudności natury emocjonalnej, np. nadmiernymi uczuciami lęku,
03 listopada 2020
Psy­cho­te­ra­peutą jest osoba, która ma odpo­wied­nie wykształ­ce­nie i doświad­cze­nie pracy w tym zawo­dzie. W Niem­czech zawód psy­cho­te­ra­peuty oraz tytuł zawo­dowy Psy­cho­lo­gi­scher Psy­cho­the­ra­peut (PP) jest praw­nie regu­lo­wany i chro­niony, ina­czej niż
28 października 2020
Na rynku istnieje wiele możliwości samorozwoju na poziomie cielesnym, psychicznym, duchowym, emocjonalnym i społecznym. Jednak kiedy różnymi drogami człowiek dochodzi do trudnych „miejsc” w sobie, warto wtedy rozważyć skorzystanie z
07 października 2020
Spo­tkanie psy­cho­te­ra­peu­tyczne to szcze­gólny rodzaj roz­mowy. Nie przy­po­mina spo­tkań z przy­ja­cielem czy dobrym zna­jomym. Nie jest też podobna do porady lekar­skiej lub wizyty u eks­perta, który po jej zakoń­czeniu udzieli
07 października 2020
Słowo „depresja” często używane jest dzisiaj do okre­ślenia smutku, przy­gnę­bienia, a nawet zwykłej chandry czy melan­cholii. Depresja jest jednak poważną chorobą, coraz częściej diagno­zo­waną przez specja­li­stów i cały czas diagno­zo­waną
07 października 2020
Szok, niedo­wie­rzanie, rozpacz, wście­kłość, strach, poczucie winy – to najczęstsze emocje towa­rzy­szące rodzicom, którzy dowie­dzieli się, że ich dziecko jest homo­/bi­sek­su­alne. Gdzie zrobi­łe­m/am błąd? Byłam nado­pie­kuńczą matką! Jestem zimną matką!
12 września 2020
Najkrócej rzecz ujmując, współuzależnienie to choroba utraty siebie (Whitfield 1991) i bycie pod wpływem zachowania innej osoby. Jest to wyuczone zachowanie związane z nadmierną koncentracją na potrzebach innych przy jednoczesnym
05 marca 2020
Nasza Przedstawicielka Marta Milkiewicz miała przyjemność uczestniczyć w spotkaniu organizowanym przez studentów Polskiego Klubu Filmowego Uniwersytetu w Poczdamie. W ramach 8 edycji projektu wyświetlony został film W. Smarzowskiego „Pod mocnym

Inne artykuły

Czym jest psychoterapia?

Umów wizytę