Dostępność

Mój syn jest gejem, moja córka lesbijką co zrobiłam/em nie tak?

Inne artykuły

07 października 2020

Mój syn jest gejem, moja córka lesbijką. Co zrobiłem(-łam) nie tak?

Szok, niedo­wie­rzanie, rozpacz, wście­kłość, strach, poczucie winy – to najczęstsze emocje towarzyszące rodzicom, którzy dowie­dzieli się, że ich dziecko jest homo­/bi­sek­su­alne.

Gdzie zrobi­łe­m(-łam) błąd? Byłam nado­pie­kuńczą matką! Jestem zimną matką! Byłem zbyt stanow­czym ojcem! Byłem za mało stanow­czym ojcem! A może jemu­/jej się tylko wydaje? Może ktoś go/ją uwiódł? Jak on/ona sobie teraz poradzi? Jak mam z nim/nią rozma­wiać? Jak powie­dzieć o tym dziadkom?

Trudne pytania i oskar­żenia wobec siebie i dziecka mnożą się w nieskoń­czo­ność, a czas nie przy­nosi odpo­wiedzi, ani ulgi. Narasta prze­ra­żenie, zagu­bienie, poczucie winy. W Inter­necie jest mnóstwo infor­macji potwier­dza­ją­cych wszystko, co wyżej i jedno­cze­śnie prze­czą­cych temu, co wyżej. Pojawia się coraz więcej wątpli­wości, a z czasem apatia, znie­chę­cenie, izolacja od syna­/córki, bliskich, rodziców i znajo­mych. Mogą również występować trud­ności ze skupie­niem i pamięcią.

 

Opisany scena­riusz, o czym wiem ze swojego i kolegów psychoterapeutów doświadczenia, wcale nie jest rzadkością. Niestety. O ile nieszczę­śliwy rodzic trafi w porę po pomoc do gabi­netu psycho­lo­gicz­nego to wszystko da się jeszcze poukładać. Zdefi­niować ocze­ki­wania, co do przy­szłości i zwery­fi­kować możli­wości. Zrozu­mieć własne emocje i prze­stać kogo­kol­wiek oskarżać. Zrozu­mieć i zaak­cep­tować. Nie walczyć z wiatra­kami, bo próba zmiany orien­tacji seksu­alnej jest właśnie walką tego rodzaju. Za to działać dla dobra swojego i swoich dzieci – to z grubsza najczęstszy cel stosun­kowo krót­kich psycho­te­rapii rodziców osób LGBT. Niestety, takie inter­wencje psycho­lo­giczne ciągle są potrzebne. Chociaż wiedza na temat orien­tacji seksu­alnej nie jest od dawna wiedzą tajemną, a rodzice zgła­sza­jący się po pomoc to często wykształ­ceni i mądrzy ludzie, to potęga nieuświa­do­mio­nego zjawiska, zwanego zinter­na­li­zo­waną homo­fobią nie jedną osobę zasko­czyła swoją siłą. „Zawsze myślałem, że jestem tole­ran­cyj­ny­/to­le­ran­cyjna”, „nie wiem, co się ze mną dzieje, wiem, że to nie moja wina, a i tak czuje się winny(-na)”, „próbuję to zaak­cep­tować, ale nie potrafię i czuję niechęć do moje­go/ej syna­/córki”. Jako psycholog często spotykam się z podob­nymi zdaniami.

 

Temat seksu­al­ności własnego dziecka zazwy­czaj jest trudnym wątkiem, a homoseksu­al­ności – trudnym do kwadratu. Wokół tematów LGBT narosło mnóstwo stereo­typów, półprawd i kłamstw, a temat – co poka­zują ostatnie wyda­rzenia w Polsce – zbyt często służy rozgrywkom poli­tycznym, powo­dując przy tym wiele nieszczę­ścia w wymiarze indy­wi­du­alnym osób homo­sek­su­al­nych i ich bliskich oraz społecznym.

 

Jeżeli czytacie Państwo ten artykuł, bo szukacie pomocy jako rodzice osoby nieheteroseksu­alnej – zachę­camy do kontaktu. Jest o czym rozma­wiać, a stawką jest trwa­łość i jakość Waszych relacji rodzin­nych oraz własne zdrowie psychiczne.

 

Oto kilka istot­nych faktów (a nie opinii) na koniec:

 

  • Amery­kań­skie Towa­rzy­stwo Psycho­lo­giczne (APA), wiodące prym w okre­ślaniu stan­dardów zdrowia psychicz­nego już 1975 r. uznało, na podstawie licz­nych badań oraz doświad­czeń badaczy i klini­cy­stów, że osoby niehe­te­ro­sek­su­alne nie różnią się niczym, jeśli chodzi o funk­cjo­no­wanie psychiczne od osób hete­ro­sek­su­al­nych. Czyn­ni­kami, które zwięk­szają praw­do­po­do­bień­stwo poja­wienia się zabu­rzeń psychicz­nych u osób niehete­ro­sek­su­al­nych są dyskry­mi­nacja i uprze­dzenia ze strony otoczenia.
  • Zgodnie z normami usta­lo­nymi przez APA, homo­sek­su­alna orien­tacja jest jednym z normal­nych wariantów psychoseksu­al­ności czło­wieka.
  • Nie wyka­zano do tej pory, aby jakie­kol­wiek oddzia­ły­wanie psycho­lo­giczne, w tym tzw. „terapia konwer­syjna”, były skuteczne w zmianie orien­tacji na hete­ro­sek­su­alną. Udowod­niono nato­miast, że wzmacnia ona nega­tywne stereo­typy dotyczące nieheteroseksu­alnej orien­tacji, a tym samym przy­czynia się do wytwa­rzania nega­tywnego klimatu wokół osób nie hete­ro­sek­su­al­nych. Szcze­gólnie w bardziej konser­wa­tyw­nych, reli­gij­nych społe­czeń­stwach zwiększa to cier­pienie psychiczne osób nie hete­ro­sek­su­al­nych;
  • Nikt nie wie dlaczego orien­tacja seksu­alna kształ­tuje się tak a nie ina­czej. Wiemy jedynie, że nie jest to kwestią wyboru osoby nie heteroseksu­alnej, ani osób, które ją wycho­wały. Zgodnie z aktu­alną wiedzą naukową, czyn­niki mające wpływ na tworzenie się nieheteroseksu­alnej orien­tacji są praw­do­po­dobnie wypad­kową skom­pli­ko­wa­nego wpływu genów (u bliź­niąt jedno­ja­jo­wych wyka­zano ok. 52% zgod­ności wystę­po­wania homoseksu­alnej orien­tacji), innych czyn­ników biolo­gicz­nych, jak też wpływu hormonów w okresie prena­talnym oraz czyn­ników społecz­nych, w tym wycho­wania.

 

O faktach wymie­nio­nych powyżej możecie Państwo prze­czytać u źródła, to jest na stronie APA.org, m.in.tutaj:

https://www.apa.org/topics/lgbt/orientation.pdf

 

Do Polskiego Gabi­netu Psycho­te­rapii w Berlinie zapra­szamy Państwa nieza­leżnie od tego, jakiej orien­tacji psychoseksu­alnej oraz tożsa­mości płciowej Państwo jeste­ście. Tak jak wspo­mnie­liśmy powyżej wiemy, że depresji, stanów lęko­wych, uzależ­nień, problemów w rela­cjach, trud­ności w radzeniu sobie w trakcie kryzysu doświad­czamy wszyscy. Nato­miast przy­na­leż­ność do mniej­szości seksu­alnej wiąże się dodat­kowo z doświad­cze­niem tzw. stresu mniej­szościowego i uwzględ­niamy to zjawisko w naszej pracy. Zazwy­czaj oznacza to zmaganie się z lękiem i wstydem przed ujaw­nie­niem się nie tylko w społe­czeń­stwie, ale też niejed­no­krotnie wśród najbliż­szej rodziny. Prze­jawia się to stra­chem z powodu odrzu­cenia, „niepełnym” życiem, często ukry­wa­niem swojej orien­tacji, ogra­ni­cza­niem swojej aktyw­ności zawo­dowej i kariery.

Polski Gabinet Psycho­te­rapii w Berlinie to przy­jazne miejsce do rozwoju osobi­stego, odkry­wania siebie i akcep­tacji, umac­niania swoich zasobów i wzra­stania w poczuciu więk­szej świa­do­mości siebie i odpo­wiedzialności za swoje życie.

 

Paweł Kurczak

psycholog, psycho­te­ra­peuta

 

Copyright 2021 © Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie, wykonanie JL. Polityka przetwarzania danych

Polski Gabinet Psychoterapii Berlin - facebook link

Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

kontakt@polskigabinetpsychoterapii.eu

 


Impressum    Datenschutz