Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

kontakt@polskigabinetpsychoterapii.eu

telefon 0 162 657 24 25

 


impressum : verantwortlich für den inhalt: Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie, kontaktmöglichkeiten: kontakt@polskigabinetpsychoterapii.eu

Polski Gabinet Psychoterapii Berlin - facebook link

Copyright 2021 © Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie. Polityka przetwarzania danych

Nasza Przedstawicielka Marta Milkiewicz miała przyjemność uczestniczyć w spotkaniu organizowanym przez studentów Polskiego Klubu Filmowego Uniwersytetu w Poczdamie. W ramach 8 edycji projektu wyświetlony został film W. Smarzowskiego „Pod mocnym aniołem”. 

Po projekcji odbyła się wymiana pytań (do Marty) i odpowiedzi oraz dyskusja na temat uzależnienia od alkoholu. Oto niektóre z nich:

 

  • Czy to co zostało pokazane w filmie jest prawdą o uzależnieniu czy bardziej fikcją filmową?

W filmie zostały przedstawione jak najbardziej realne objawy uzależnienia od alkoholu oraz leczenie na oddziale detoksykacyjnym. Należy jednak pamiętać, że ten etap leczenia stanowi tylko część procesu wychodzenia z nałogu. A pokazane objawy uzależnienia głównie fizycznego nie są uniwersalnym i kompletnym obrazem alkoholizmu. 

 

  • Czy ten bohater ma w ogóle jakąś szansę wyjścia z uzależnienia?

Pytanie co rozumiemy pod pojęciem „wyjścia z uzależnienia”? Jeśli mamy na myśli zaprzestanie picia i nie sięganie po alkohol. To oczywiście tak szansa zawsze istnieje, ponieważ istnieje wybór. Przed którym bohater staje za każdym razem opuszczając oddział. Najprawdopodobniej jednak nie zdaje sobie sprawy z istnienia tego wyboru, aż do ostatniej sceny. Proszę pamiętać, że stosunkowo łatwo jest sobie poradzić z leczeniem uzależnienia fizycznego. Zdecydowanie trudniejsze są kolejne etapy trzeźwości i leczenia uzależnienia pod kątem psychicznym. Czyli praca terapeutyczna w oparciu o prawdziwe psychologiczne przyczyny i realne trudności bohatera, które jako widzom nie są nam znane.

 

  • Jak Państwo/Pani myślą/myśli, jak się teraz zachowa główny bohater odnosząc się do ostatniej sceny z filmu? Jak dalej potoczą się jego losy?

Nie wiemy co się wydarzy. Możemy jedynie przypuszczać. Decydując się na bardziej optymistyczną interpretację ostatniej sceny z filmu, zakładam że bohater po raz pierwszy się zatrzymał w swoim bezrefleksyjnym postępowaniu. W związku z tym zwiększa się jego szansa na zmianę dotychczasowego życia. Dalej mogłyby zostać pokazane sceny z kolejnych etapów leczenia uzależnienia od alkoholu. A także bardziej psychologiczne dylematy i wewnętrzne konflikty bohatera.

 

  • Po czym poznać, że picie towarzyskie przeradza się w uzależnienie? Gdzie jest ta granica? Po czym to poznać?

Oczywiście istnieją określone kryteria diagnostyczne, po których specjaliści diagnozują uzależnienie. Są one dostępne w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10) i określają co jest eksperymentowaniem, piciem szkodliwym, a co już uzależnieniem. Uzależnienie to nie jest stan tylko proces, który się tworzy od pierwszego kontaktu z alkoholem. Sama charakterystyka uzależnienia i mechanizmy funkcjonowania także zacierają realny obraz. Granica jest bardzo indywidualna i często trudno uchwytna dla samej osoby uzależnionej jak i jej najbliższych. Według mnie jednak decydujące znaczenie w poszukiwaniu granicy ma funkcja jaką pełni alkohol w życiu człowieka. Najprościej rzecz ujmując można odpowiedzieć sobie na pytanie kiedy to alkohol stanowi dodatek do życia towarzyskiego, a kiedy to życie towarzyskie stanowi dodatek do alkoholu. 

 

  • Czy są jakieś normy picia? 

Istnieją normy kulturowe, normy medyczne, a także normy indywidualne. Tak więc w zależności od nich wszystkich i konfiguracji tworzą się obrazy uzależnienia. Tym samym nie jest to tylko jeden wzorzec uzależnienia. 

 

  • Czy picie w samotności jest gorsze od picia w towarzystwie?

Moim zdaniem nie ma tu odpowiedzi co jest gorsze, a co lepsze w tej sytuacji. Picie z zarówno w samotności jak i picie w towarzystwie niesie ze sobą określone konsekwencje, które bez względu na tą okoliczność decydują o uzależnieniu. 

 

  • Jak społeczeństwo reaguje na uzależnienie wśród kobiet i wśród mężczyzn?

Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie w imieniu społeczeństwa. Być może jest to pytanie bardziej do socjologa niż specjalisty terapii uzależnień. W związku z tym odwróciłabym to pytanie do Państwa. Jakie macie Państwo swoje przekonania i wyobrażenia na temat uzależnień? Jakie istnieją stereotypy i oceny na temat uzależnionej kobiety, a jakie na temat uzależnionych mężczyzn?

Dyskusja dotyczącą uzależnienia od alkoholu po obejrzeniu filmu „Pod mocnym aniołem”

05 marca 2020
27 listopada 2020
Nie sposób odpowiedzieć na to pytanie zbyt precyzyjnie, ale jest ono zasadne. Długość trwania psychoterapii określa się na samym początku. Terapia powinna trwać możliwie najkrócej, tzn. tak długo jak jest
18 listopada 2020
Psychoterapia opiera się na komunikacji między pacjentem, a psychoterapeutą, która odbywa się w celu pomocy pacjentowi w określonych trudnościach. Mogą one obejmować: - trudności natury emocjonalnej, np. nadmiernymi uczuciami lęku,
03 listopada 2020
Psy­cho­te­ra­peutą jest osoba, która ma odpo­wied­nie wykształ­ce­nie i doświad­cze­nie pracy w tym zawo­dzie. W Niem­czech zawód psy­cho­te­ra­peuty oraz tytuł zawo­dowy Psy­cho­lo­gi­scher Psy­cho­the­ra­peut (PP) jest praw­nie regu­lo­wany i chro­niony, ina­czej niż
28 października 2020
Na rynku istnieje wiele możliwości samorozwoju na poziomie cielesnym, psychicznym, duchowym, emocjonalnym i społecznym. Jednak kiedy różnymi drogami człowiek dochodzi do trudnych „miejsc” w sobie, warto wtedy rozważyć skorzystanie z
07 października 2020
Spo­tkanie psy­cho­te­ra­peu­tyczne to szcze­gólny rodzaj roz­mowy. Nie przy­po­mina spo­tkań z przy­ja­cielem czy dobrym zna­jomym. Nie jest też podobna do porady lekar­skiej lub wizyty u eks­perta, który po jej zakoń­czeniu udzieli
07 października 2020
Słowo „depresja” często używane jest dzisiaj do okre­ślenia smutku, przy­gnę­bienia, a nawet zwykłej chandry czy melan­cholii. Depresja jest jednak poważną chorobą, coraz częściej diagno­zo­waną przez specja­li­stów i cały czas diagno­zo­waną
07 października 2020
Szok, niedo­wie­rzanie, rozpacz, wście­kłość, strach, poczucie winy – to najczęstsze emocje towa­rzy­szące rodzicom, którzy dowie­dzieli się, że ich dziecko jest homo­/bi­sek­su­alne. Gdzie zrobi­łe­m/am błąd? Byłam nado­pie­kuńczą matką! Jestem zimną matką!
12 września 2020
Najkrócej rzecz ujmując, współuzależnienie to choroba utraty siebie (Whitfield 1991) i bycie pod wpływem zachowania innej osoby. Jest to wyuczone zachowanie związane z nadmierną koncentracją na potrzebach innych przy jednoczesnym
05 marca 2020
Nasza Przedstawicielka Marta Milkiewicz miała przyjemność uczestniczyć w spotkaniu organizowanym przez studentów Polskiego Klubu Filmowego Uniwersytetu w Poczdamie. W ramach 8 edycji projektu wyświetlony został film W. Smarzowskiego „Pod mocnym

Inne artykuły

Dyskusja dotyczącą uzależnienia od alkoholu po obejrzeniu filmu „Pod mocnym aniołem”

Umów wizytę